Gramatyka włoska
Struktura metterci i volerci w języku włoskim

Struktury metterci i volerci wykorzystują partykułę ci i chociaż pod pewnymi względami można powiedzieć, że są podobne, mają jednak między sobą kilka różnic, które trzeba zrozumieć, żeby poprawnie używać w ich zdaniu.

Metterci

Metterci to struktura, której używamy, aby wyrazić ile czasu nam coś zajmuje. Jest to konstrukcja osobowa, czyli odnosi się do konkretnej osoby, pokazując ile czasu potrzebuje ona, aby wykonać daną czynność. Aby użyć tej konstrukcji w języku włoskim, należy poprawnie odmienić czasownik mettere, w zależności od tego, o kim mówimy. Np.:

Quanto tempo ci metti per andare al lavoro? – Ile czasu zajmuje ci dotarcie do pracy?

In macchina ci metto venti minuti. – Autem zajmuje mi to dwadzieścia minut.

Mia sorella è molto lenta, ci metteun’ora per prepararsi la mattina. – Moja siostra jest bardzo wolna, przygotowanie się rano zajmuje jej godzinę.

Di solito ci mettiamo due ore per scrivere un’articolo. – Zazwyczaj napisanie artykułu zajmuje nam dwie godziny.

Czasownik metterci ma jednak też drugie znaczenie: chodzi tu o połączenie czasownika mettere w jego podstawowym znaczeniu (włożyć, położyć, umieścić) oraz partykuły ci, która wskazuje na konkretne miejsce. W tym przypadku metterci oznacza zatem: „umieścić coś w jakimś miejscu”, np.:

Cosa hai messo nel minestrone? Ci ho messo anche un pò di curcuma. (CI = nel minestrone) – Co włożyłeś do zupy? Włożyłem tam (do zupy) również trochę kurkumy.

In tutte le cose che faccio ci metto passione. (CI = nelle cose che faccio) – We wszystkie rzeczy, które robię, wkładam pasję.

Nel tiramisù ci metti il mascarpone? – Do tiramisù wkładasz (w znaczeniu używasz) mascarpone?

Volerci język włoski

Volerci jest natomiast konstrukcją bezosobową, oznacza więc „być potrzebnym” i nie odnosi się do żadnej konkretnej osoby. Druga różnica jest taka, że może odnosić się nie tylko do czasu. W użyciu volerci w czasie teraźniejszym będziemy zatem potrzebować jedynie trzeciej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, w zależności od tego, w jakiej liczbie występuje dany rzeczownik. Np.:

Quanto tempo ci vuole da Milano a Venezia? Ci vogliono circa tre ore in macchina. – Ile czasu potrzeba na dotarcie z Mediolanu do Wenecji? (ogólnie, nie w znaczeniu: ile czasu zajmuje to konkretnej osobie) Potrzebne są około trzy godziny autem.

Nella vita ci vuole la salute. – W życiu potrzebne jest zdrowie.

Ci vuole tanta pazienza per sopportarlo. – Potrzeba dużo cierpliwości, żeby z nim wytrzymać.

Ci vogliono tre pomodori per preparare questo sugo. – Potrzebne są trzy pomidory, żeby przygotować ten sos.

Metterci i volerci w czasie przeszłym

W czasie przeszłym w języku włoskim konstrukcję metterci odmieniamy z czasownikiem avere i będzie to jedyna część, która będzie się zmieniała w odmianie, ponieważ czasownik mettere pozostanie wtedy w stałej formie participio passato „messo”:

(Io) Ci ho messo – mi to zajęło

(Tu) Ci hai messo – tobie to zajęło

(Lui, lei) Ci ha messo – jemu/jej to zajęło

(Noi) Ci abbiamo messo – nam to zajęło

(Voi) Ci avete messo – wam to zajęło

(Loro) Ci hanno messo – im to zajęło

Włoski czasownik volerci może być na pierwszy rzut oka trudniejszy, bo odmienia się z essere, dlatego trzeba dodatkowo pamiętać o zmianie końcówki, w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika, np.:

Ci è voluto un mese/un anno potrzebny był miesiąc/rok

Ci è voluta un’ora/una settimana/pazienza potrzebna była godzina/tydzień/cierpliwość

Ci sono voluti sei mesi/dieci anni v potrzebne było sześć miesięcy/dziesięć lat

Ci sono volute due ore/tre uova potrzebne były dwie godziny/trzy jajka

Przykłady użycia w zdaniach – włoski:

Stamattina Franco ci ha messo 50 minuti per arrivare al lavoro, c’era molto traffico per le strade. – Tego ranka dotarcie do pracy zajęło Frankowi 50 minut, był duży korek na ulicach.

Ci sono voluti tre anni per costruire questo stadio ma finalmente è pronto. – Potrzeba było trzech lat, żeby zbudować ten stadion, ale w końcu jest gotowy.

Ieri Maria e Carla sono andate a fare spese, ma ci hanno messo tanto perché il centro commerciale era affollato. – Wczoraj Maria i Carla poszły zrobić zakupy, ale zajęło im to dużo czasu, bo centrum handlowe było zatłoczone.

Sicuramente ci è voluto tanto coraggio per salvare quell’uomo. – Na pewno potrzeba było dużo odwagi, żeby uratować tamtego mężczyznę.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!