Gramatyka włoska
Si impersonale, czyli forma bezosobowa język włoski

W języku włoskim, tak samo jak w języku polskim, występuje forma bezosobowa, czyli taka, która nie dotyczy żadnej konkretnej osoby, mówi natomiast o ogóle. Do utworzenia tej struktury użyjemy najczęściej trzeciej osoby liczby pojedynczej danego czasownika. Np.:

In Italia si mangia bene. – We Włoszech jada się dobrze.

In estate si va in vacanza. – W lato jeździ się nad morze.

Nei luoghi pubblici si fuma solo in posti appositi. – W miejscach publicznych pali się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.

Nei giorni festivi non si lavora. – W dni świąteczne się nie pracuje.

Attenzione!

Jeśli w zdaniu występuje dodatkowy rzeczownik, który towarzyszy czasownikowi, ów czasownik odmieniany jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub liczby mnogiej, w zależności od liczby rzeczownika, np.:

In Italia si mangia spesso la pasta. – We Włoszech je się często makaron.

In estate si mangiano molte fragole. – W lato je się (są jedzone) dużo truskawek.

Nei bar si beve molto caffè. – W barach pije się dużo kawy.

Nei bar si ordinano tanti tipi di caffè. – W barach zamawia się (są zamawiane) dużo rodzajów kawy.

W przypadku czasowników takich jak: essere (być), diventare (stać się), sembrare (wydawać się, wyglądać) oraz stare (pozostawać), następujące po nich przymiotniki lub rzeczowniki występują w liczbie mnogiej, np.:

Quando si è giovani, non si pensa alle conseguenze delle proprie azioni. – Kiedy jest się młodym, nie myśli się o konsekwencjach własnych czynów.

Quando si diventa famosi, è difficile proteggere la propria privacy. – Kiedy staje się sławnym, ciężko ochronić własną prywatność.

Si sta attenti quando si guida. – Jest się uważnym, kiedy się prowadzi.

Quando si è dottori, si guadagna molto. – Kiedy jest się lekarzem, zarabia się dużo.

Czasowniki zwrotne język włoski

W przypadku czasowników zwrotnych, jako że same w sobie zawierają już zaimek zwrotny „si”, do konstrukcji bezosobowej musimy dodać jeszcze „ci”, aby odróżnić tę grupę czasowników od czasowników bezzwrotnych. Np.:

In ferie di solito ci si alza tardi. – Na urlopie zazwyczaj wstaje się późno.

Dopo lavoro ci si riposa. – Po pracy się odpoczywa.

Con l’aiuto di sonniferi ci si addormenta facilmente. – Z pomocą leków nasennych zasypia się łatwo.

Ci si veste in modo elegante per eventi di questo tipo. – Ubiera się (jako ogólna zasada: trzeba się ubierać) elegancko na wydarzenia tego typu.

Si impersonale w czasie przeszłym passato prossimo

W czasie przeszłym w języku włoskim forma bezosobowa jest tworzona zawsze za pomocą czasownika essere i participio passato, natomiast jest jeszcze jedna zasada, której należy przestrzegać: przy czasownikach, które w passato prossimo odmieniają się z avere, forma bezosobowa występuje w liczbie pojedynczej, a przy czasownikach, które odmieniają się normalnie z essere, participio passato będzie tworzone w liczbie mnogiej. Np.:

Ieri si è bevuto molto. – Wczoraj dużo się wypiło. ponieważ w czasie przeszłym czasownik bere odmienia się z avere, jego participio passato występuje tu w liczbie pojedynczej i ma formę bevuto

La settimana scorsa non si è lavorato perché era Natale. – W zeszłym tygodniu się nie pracowało, bo było Boże Narodzenie.

L’anno scorso a Londra si è andati in treno, ora ci sono più opzioni. – W zeszłym roku do Londynu jechało się pociągiem, teraz jest więcej opcji. w czasie przeszłym czasownik andare odmienia się z essere, więc przy tworzeniu konstrukcji bezosobowej participio passato występuje w liczbie mnogiej jako andati

Jeśli dodatkowo w czasie przeszłym czasownikowi towarzyszy rzeczownik, ponownie ustalamy liczbę pojedynczą lub mnogą w oparciu o ten rzeczownik. Przy dopełnieniu bliższym końcówka uzgadnia się do tego przedmiotu, np.:

Sabato alla festa si è mangiato molto cibo. – W sobotę na imprezie zjadło się dużo jedzenia.

Sabato si sono mangiati molti piatti deliziosi. – W sobotę zjadło się dużo pysznych dań.

Per quanto riguarda il cancro, non si sono fatti ancora grandi progressi. – Jeśli chodzi o raka, nie zrobiło się jeszcze dużych postępów.

Durante il periodo dei saldi, si sono vendute tante scarpe. – W czasie wyprzedaży sprzedało się dużo butów.

Ieri al museo non si è vista nemmeno una persona. – Wczoraj w muzeum nie widziało się ani jednej osoby.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!